Browse Recipes

Mutton Biryani – Trichy style biryani – திருச்சி ஸ்டைல் மட்டன் பிரியாணிBy Manakkum SamayalMutton Biryani - One of the best Trichy style mutton biryani to taste. Try this recipe today and surprise your friends and family. கமகமக்கும் திருச்சி ஸ்டைல் மட்டன் பிரியாணி நம் வீட்டிலேயே எளிதாக எப்படி சமைக்கலாம்?